Karmayogi Ankushrao Tope Samarth Sahakari Sakhar Karkhana.Ltd. Ankushnagar
Post - Ankushnagar - 431212,
Taluka - Ambad,
District- Jalna (Maharashtra).

Telephone No: (02483) 279623, 279624, 279629